ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Verziószám: 3. | Hatályos 2021. április 19. napjától)

A LogBord Applikációfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az általa üzemeltetett e-varosom.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.
A jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánok adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezelem. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig!

1. Adatkezelő személye

Adatkezelő: LogBord Applikációfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4324 Kállósemjén, Rákóczi utca 12.1
Cégjegyzékszám: 15-09-077827
Adószám: 23412309-2-15
E-mail: info@e-varosom.hu, adatvedelem@e-varosom.hu
(továbbiakban: Adatkezelő)

2. Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre,
megismerésre jogosultak

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: vírusírtó, tűzfal, hitelesítési eljárások stb.). Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz munkavállalói és közreműködői (továbbiakban: munkatársai) férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az adatkezelés célja által indokolt, szükséges mértékben, határidő nélküli titoktartási kötelezettség mellett. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön, illetve más Érintett részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha az Adatkezelő egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására. Ezen kívül az Adatkezelő az általa kezelt adatokat továbbíthatja jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében (pl.: hatóságoknak).
Az Adatkezelő harmadik országba (EU-n, vagy EGT-n kívüli országba, vagy a fentiekben felsoroltakon kívül más harmadik félnek nem továbbít adatot.

Hozzájárulással történő adatkezelés esetén Önnek nyilatkoznia kell a hozzájárulás megadásáról. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy az Adatkezelőnek jogi érdeke nem fűződik a további adatkezeléshez. Erről a tényről Önt a visszavonás kézhezvételét követően tájékoztatja az Adatkezelő.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat az adatkezeléshez hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat az adatkezeléshez hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy azonosságát, illetve nyilatkozattételi szerződéskötési jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiakban részletezett jogalappal, célokból és időtartamig kezeli azzal, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Munkatársain kívül az Adatfeldolgozói ismerhetik meg, az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon
Az Adatkezelő internetes sütit (cookie-t) nem alkalmaz.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az Ő döntésétől, intézkedésétől függetlenül – általa nem ismert személyek – internetes sütiket helyezhetnek el a weblaplapján. Az Adatkezelő kifejezetten felkéri a honlapja látogatóit, hogy amennyiben sütiket észlel, azt haladéktalanul jelezze. Az Adatkezelő gondoskodik az adathalászok internetes sütijeinek az eltávolításáról.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is letilthatják. A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Adatkezelés
megnevezése
Adatkezelés
jogalapja
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Névjegykártyák,
telefonszámszámok,
e-mail címek
kezelése
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont –
hozzájárulás
név,
titulus,
cím,
e-mail cím,
telefonszám
Érintett beazonosítása,
kapcsolattartás.
A hozzájárulás
visszavonásáig, vagy az
Adatkezelő döntése
alapján törléséig (nem
releváns adatok)
Kapcsolatfelvétel az
e-varosom.hu
honlapon keresztül
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont –
hozzájárulás
név /cégnév,
postai cím;
e-mail;
telefonszám;
maga az üzenet
(amennyiben tartalmaz
személyes adatot)
Kapcsolattartás,
tájékoztatás adása az
Érintett
kezdeményezése
alapján.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
Az üzleti kapcsolat
létrejöttéig, illetve
amennyiben nem jön
létre üzleti kapcsolat,
ennek megállapításáig
tart az adatkezelés.
Közösségi oldalon
való részvétel
adatkezelése
(Facebook)
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont –
hozzájárulás
A közösségi oldal
szisztémája által
kezelhető adatok:
– az Érintett közösségi
oldalon használt –
látogatói számára
publikus neve vagy
felhasználóneve;
– az Érintett közösségi
oldalon közzétett –
mindenki számára
megismerhető képmása;
– az Érintett közösségi
oldalon közzétett e-mail
címe;
– a Facebook
szolgáltatásában az
Érintett által bevitt, és az
általa közzétett
személyes adatok (pl.
like-ok, követések,
értkelések stb.).
A közösségi oldalon a
látogatók a
Facebookon a
közösségi webportál
szisztémája által adott
keretek között
olvassák, kedveljék,
kövessék az
Adatkezelő Facebook
oldalán a hírfolyamát,
egyes bejegyzéseit,
illetve a
bejegyzésekhez
hozzászólásokat,
kommenteket,
ajánlásokat tegyenek,
véleményt
nyilvánítsanak,
valamint a
bejegyzéseket
megosszák,
kapcsolatfelvételt
kezdeményezzenek,
üzenetet küldjenek
Az adatkezelés
időtartamát,
körülményeit, illetve a
GDPR által
meghatározott jogainak
érvényesítését a
Facebook szabályainak
és szabályzatainak
megfelelően Ön
határozhatja meg. Erről
bővebben a https://huhu.
facebook.com/privac
y/explanation oldalon
tájékozódhat.
A Logbord
Applikációfejlesztő Kft.
fenntartja magának a
jogot arra, hogy a saját
hírfolyamán közzétett
bejegyzéseket,
információkat saját
elhatározásából bármikor
törölhesse.
Az Adatkezelő a
közösségi oldala
Névjegyében közzéteszi
azokat a moderációs
elveket is, amelyek
alapján ő dönt az Érintett
letiltásáról, bejegyzése
törléséről, azaz az
adatkezelés
megszűntetéséről.
A fenti adatkezelés közös adatkezelésnek minősül. Adatkezelők megnevezése: Logbord Applikációfejlesztő Kft., Facebook Inc.
Szerződő partnerek
és egyéb
szervezetek
képviselői, illetve
általuk delegált
személyek
adatkezelése
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) – az
Adatkezelő jogos
érdeke*
név,
titulus,
cím,
e-mail cím,
telefonszám,
aláírás
Jogi személy által
szerződés létrejöttéhez
(így különösen: ajánlat,
megrendelés,
időpontfoglalás,
tárgyalás stb.) és
teljesítéséhez (így
különösen: átadásátvétel,
teljesítésigazolás,
munkalap, stb.),
megadott
kapcsolattartó, aki az őt
delegáló jogi
személlyel bármely
jogviszonyban áll.
Az alapul szolgáló
szerződés
adatkezeléséig, jogi
kötelezettség
teljesítéséhez, jogi igény
érvényesítéséhez
szükséges időtartamig.
Tiltakozás esetén az
adatkezelés törlésig tart,
ha ezt nem írja felül
jogszabályi előírás, vagy
adatkezelői jogos érdek.
* A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja.
Időpontfoglalás GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– az Érintett neve;
– résztvevők nevei;
– az Érintett e-mail címe,
telefonszáma;
– a találkozóra
előirányzott időpont;
– a találkozó tárgya,
helyszíne.
Az Érintett az adatai
megadásával az
Adatkezelővel
személyes találkozásra
időpontot egyeztet.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
Az Érintett a
hozzájárulását a tervezett
időpontig bármikor
visszavonhatja.
Ajánlatkérés – ajánlatadás GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– név,
– cím,
– e-mail cím,
– telefonszám.
Az Érintett az adatai
megadásával az
Adatkezelőtől a
tevékenységei körébe
tartozó termékekről,
szolgáltatásokról
ajánlatot kérhet.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
Amennyiben elfogadásra
kerül az ajánlat, úgy arra
az adott szerződésre
előirányzott törlési idő
vonatkozik.
Amennyiben nem kerül
elfogadásra (válasz
nélkül) az ajánlat, úgy az
ajánlat lejártát követő 1
éven belül törlésre kerül.
Ha az ajánlatot az Érintett
elutasítja, akkor az erről
szóló dokumentum
átvételét követő 5
munkanapig kezeli az
Adatkezelő.
Megrendelés GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b)
szerződés létrejötte
– név,
– cím,
– e-mail cím,
– telefonszám,
Az Érintett az adatai
megadásával az
Adatkezelőtől a
tevékenységei körébe
tartozó termékeket,
szolgáltatásokat rendel
meg.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
Alapul szolgáló
szerződés
adatkezeléséig.
Szerződések
megkötése és
teljesítése
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b)
szerződés létrejötte
Természetes személyek,
egyéni vállalkozók
esetében:
– név,
– cím,
– lakcím,
– székhely,
– adószám.
Esetleges jogi igény
érvényesítése céljára
szükséges adatok: anyja
neve, születési hely, idő.
Az Érintett
beazonosítása, a
szerződések megkötése
és teljesítése,
esetlegesen
jogszabályon alapuló
kötelezettség
teljesítése.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
5 év elévülési idő az Art.
szerint, illetve a
vonatkozó
jogszabályban,
szerződésben foglaltak
figyelembevételével, pl.
kötelező vagy
szerződéses jótállás.
Kiállított és
befogadott
számviteli
bizonylatokkal
kapcsolatos
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c)
jogi kötelezettség
teljesítése;
Kötelező számlázási
adatok különösen:
– név,
– lakcím/székhely,
– adószám,
– kibocsátó aláírása.
A pénzügyi teljesítés
céljából a
jogszabályban
meghatározott
követelmények
teljesítése.
Számla kibocsátását
követő 8 év.
Hírlevél küldéssel
kapcsolatos
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) – az
Adatkezelő jogos
érdeke **
Érintett e-mail címe. Az Adatkezelő saját
termékeinek és
szolgáltatásainak
rendszeres
ismertetésével
közvetlenül megkeresi
az Érintettet abból a
célból, hogy az
igényeit felmérhesse,
illetve a termékekre
szolgáltatásokra,
akciókra, eseményekre
a figyelmét felhívja.
Az Érintett
leiratkozásáig,
tiltakozásáig kezeli az
Adatkezelő az adatokat.
Az Adatkezelő bármikor
jogosult dönteni a
hírlevélküldés, azaz az
adatkezelés
megszüntetéséről.
**A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezeléssel az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés adott esetben az ő érdeküket is szolgálhatja.
Panaszkezelés GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c)
– jogi kötelezettség
teljesítése;
– panasz azonosítója,
– név,
– telefonszám,
– hívás időpontja,
– megadott személyes
adatok,
– lakcím,
– csatolt dokumentumok,
– maga a panasz.
Az Adatkezelő
gazdasági, adatkezelési
és adatvédelmi
tevékenységével
kapcsolatos
panaszának intézése.
Eljárás lefolytatása a
panasz beérkezésétől
számított 5 év
e-varosom applikációval összefüggő adatkezelések
Az applikációban az első beállítások során a hozzájárulását kérjük minden egyes adatkezeléssel járó funkció használatához. Ezeket a későbbiekben bármikor igénye szerint módosíthatja. A hozzájárulás törléséhez is lehetősége van a beállítások menüpontban, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció funkcióhoz és a push üzenetek funkcióhoz a hozzájárulását visszavonja, akkor okafogyottá válik az adatkezelés, és az Ön adatait töröljük a rendszerünkből.
A felhasználói fiók beállításokat a működés alapvető feltételeinek a biztosítása érdekében a beállításait a saját információs rendszerünkön kívül az Ön készülékében az applikáción belül tároljuk. Ennek eredményeképpen az applikáció elindításakor a legutolsó állapot szerint indul a rendszer.
A regisztrált felhasználók a személyes adataikat az applikációban a Beállítások / Profil / Felhasználói fiók törlése menüpont alatt kezdeményezhetik, melynek eredményeként minden korábban tárolt személyes adat törlésre kerül a rendszerből. A személyes adatok törlése iránti igényt az adatvedelem@e-varosom.hu címre küldött levélben is kérheti a felhasználó.
Push üzenetekkel
kapcsolat
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– Firebase
eszközazonosító;
– hozzájárulás
megadásának időpontja.
Az e-varosom
applikáció
használatával lehetőség
van az
alábbiak szerinti push
üzenetek fogadásához:
– az Érintett által
kiválasztott
önkormányzat által
küldésre kerülő, az
önkormányzat
működési területét
érintő közérdekű,
hasznos, illetve az
Érintett érdeklődésére
számot tartó
üzenetek; és/vagy
– vállalkozók által
küldött reklám
üzenetek.
A hozzájárulás
visszavonásáig.
A hozzájárulás
visszavonása
vagylagosan a
Beállítások
menüpontban, az
applikáció törlésével,
illetve a következő email
címen lehetséges:
adatkezeles@evarosom.
hu
Tájékoztatjuk Önt, hogy a push üzenetek küldéséhez a Google LLC által generált eszközazonosítót (Firebase eszközazonosító) használjuk. Az Ön hozzájárulása alapján kezdeményezzük az eszközazonosító generálását és megküldését a Google-nél. Ez az azonosító csak addig érvényes, amíg az Ön hozzájárulása érvényes. Amennyiben törli az applikációt vagy más eszközön járul hozzá a push üzenetek fogadásához, minden esetben új eszközazonosító generálása történik. Adatfeldolgozóinkon kívül ezt az eszközazonosítót harmadik fél számára nem tesszük megismerhetővé.
Az e-varosom applikációban beállíthatja az érdeklődési körét, és ennek megfelelő push üzeneteket fog kapni. Ez alól kivétel, ha egy önkormányzat havaria, veszélyhelyzet, vagy bármi más katasztrófahelyzet esetén küld üzenetet. Ezeket az üzeneteket Ön az érdeklődési beállításaitól függetlenül minden esetben megkapja!
Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön által megadott érdeklődési körnek megfelelő push üzenetek automatizáltan kerülnek kiküldésre. Az automatizált döntéshozatal adott esetben azt jelenti, hogy az érdeklődési körének megfelelő push üzenetet küldjük ki Önnek. Ennek következtében hátrányos joghatás Önt emiatt nem éri. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy akkor, és csak akkor adjon a push üzenetek küldéséhez hozzájárulást, ha ezt a feltételt is tudomásul veszi, és a hozzájárulása erre is kiterjed. Felhívjuk arra is a figyelmét, hogy amennyiben az automatizált döntéshozatalt visszautasítja, úgy a push üzenetek szolgáltatását nem tudjuk Önnek nyújtani, mivel erre más lehetőségünk nincs. Az adatkezelés során biztosítjuk a tisztességes és átlátható adatkezelés feltételeit, és ebben a körben biztosítjuk, hogy Ön bármikor rendelkezhessen az adatai felett (ld. beállítások).
Regisztrációval
összefüggő
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– felhasználónév;
– e-mail cím;
– Google által generált
Firebase
eszközazonosító;
– e-varosom applikáció
rendszerén belül generált
felhasználói azonosító;
– hozzájárulás időpontja;
Facebook fiókkal vagy
Google fiókkal történő
regisztráció esetén:
– Google vagy Facebook
által erre a célra generált
felhasználói azonosító
(Ez nem azonos az Ön
Google vagy Facebook
felhasználói
azonosítójával!);
az e-varosom
applikációban
bizonyos
szolgáltatások
regisztrációhoz
kötöttek. Az
adatkezelés célja, hogy
az Érintett a
regisztrációval ezeket a
szolgáltatásokat
igénybe vegye.
A hozzájárulás
visszavonásáig.
A regisztráció és a fiókjába való belépés az alábbi módokon történhet:
– Facebook fiókkal vagy Google fiókkal: ebben az esetben a hozzájárulás megadását követően személyes adatait (felhasználónév és e-mail cím, a szolgáltató által generált belépési azonosító) kérjük le a szolgáltatójától. A regisztráció abban az esetben lehetséges, ha Ön a Facebook fiókjába vagy Google fiókjába bejelentkezik, és hozzájárulását adja. Ebben az esetben az adatok forrása az Ön közösségi szolgáltatója. A regisztrációt követően amennyiben a fiókjába be van jelentkezve, úgy az e-varosom fiókjába történő belépéshez nem szükséges azonosítania magát, automatikusan belépteti a rendszer.
– az Ön e-mail címével kezdeményezett regisztráció, e-mail cím, jelszó megadásával. A későbbiekben az megadott e-mail címmel és jelszóval férhet hozzá a fiókjához.
„Közelemben”
funkció
helyadatainak
adatkezelése
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– az Ön helyadata (adatok
forrása: Google Maps).
a „közelemben”
funkció használatakor
lehetőséget biztosítunk
arra, hogy az Érintett a
Google térképen
keresztül az aktuális
helyadatát megadja, és
ezzel a térképen
megjeleníthessük a
közelben levő
látnivalókat,
intézményeket,
szolgáltatókat stb.
A helyadatok mentésre
nem kerülnek, csak valós
idejű szolgáltatás
történik.
Értékelés funkció
igénybevételével
kapcsolatos
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– e-varosom applikáció
rendszerén belül generált
felhasználói azonosító;
– hozzájárulás időpontja;
Az e-varosom
applikációban szereplő
helyekhez,
eseményekhez,
termékekhez az
Érintett részére
értékelés lehetőségét
biztosítjuk.
A hozzájárulás
visszavonásáig.
Ebben az esetben a
korábban leadott
értékelése megmarad,
azonban ez az
adatkezelés megszűnik.
A hozzájárulás
visszavonása
vagylagosan a
Beállítások
menüpontban, az
applikáció törlésével,
illetve a következő email
címen lehetséges:
adatkezeles@evarosom.
hu
A leadott értékelés anonim módon az applikációban közzétételre kerül. Lényeges elvárás minden értékelés tekintetében velünk
szemben, hogy annak objektivitását biztosítsuk, azaz egy eszközről a felhasználó egy alkalommal értékelhet egy
programot/helyet/terméket. Ennek a megvalósítása céljából elmentjük, hogy az értékelését az adott témában már leadta.
Szavazás funkció
igénybevételével
kapcsolatos
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– e-varosom applikáció
rendszerén belül generált
felhasználói azonosító;
– hozzájárulás időpontja;
Az e-varosom
applikációban a
szavazás funkció
igénybevételével
lehetőséget biztosítunk
az Érintettnek ahhoz,
hogy az általa
kiválasztott
önkormányzat által
szavazásra bocsátott
kérdésben szavazata
leadásával egy
alkalommal véleményt
nyilváníthasson.
A szavazás lezárultáig,
vagy a hozzájárulással
kezelt adatokat a
hozzájárulás
visszavonásáig. A
hozzájárulás
visszavonása
vagylagosan a
Beállítások
menüpontban, az
applikáció törlésével,
illetve a következő email
címen lehetséges:
adatkezeles@evarosom.
hu
A szavazásról csak statisztikai adatot készítünk és továbbítunk az érintett önkormányzat felé. A leadott szavazat mikéntje előttünk
nem ismert, ezzel kapcsolatosan adatkezelést nem végzünk. Lényeges elvárás minden szavazás tekintetében velünk szemben, hogy
annak objektivitását biztosítsuk, azaz egy eszközről egy adott szavazás során egy szavazat érkezzen, ennek a megvalósítása céljából
elmentjük, hogy a szavazatát az adott témában már leadta.

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

3. Adatfeldolgozási tevékenység

3.1. A LogBord Applikációfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ezúton tájékoztatja az e-varosom felhasználóit arról, hogy az e-varosom applikációban a közérdekű bejelentés, az ötletláda, illetve kedvezménykártyák igénybevétele funkciók, „Adok-veszek” hirdetési modul, és az ezekhez a funkciókhoz tartozó önkormányzatok számára nyújtott háttértár kezelőfelület (E-városom Back Office) biztosítása céljából adatfeldolgozóként jár el.
Adatkezelési szempontból az adatkezelés jogszerűségéért, és az átadott adatok megfelelőségéért az üzeneteket fogadó önkormányzatok – mint Adatkezelők – a felelősek.
Az applikáción belüli, az egyes kártyákhoz, funkciókhoz tartozó pop-up módon megjelenő tájékoztatók tartalmazzák a személyes adatoknak az adott kedvezménykártya igénybevételéhez szükséges konkrét körét.

Társaságunkat a közérdekű bejelentés adatkezelés vonatkozásban az a szerződéses kötelezettség terheli, hogy az Ön elküldött üzenetét (beleértve az „Adok-veszek” modulban a hirdetés feladást is), illetve az üzenetküldéssel együtt a hozzájárulását eljuttatjuk az Ön által kiválasztott település önkormányzatához. Ezt követően az adott önkormányzat dönt az üzenete sorsáról.
A kedvezménykártyákkal kapcsolatos adatkezelés során Társaságunk a kezelt adatok gyűjtését, illetve a kártyák érvényességi időn belüli nyilvántartását végzi adatfeldolgozóként.
Az „Adok-veszek” funkcióval kapcsolatos adatkezelés során Társaságunk a kezelt adatok gyűjtését, illetve a jóváhagyott hirdetés megjelenítését végzi adatfeldolgozóként. (2021.04.19)

3.2. Az online fizetés kezdeményezéséhez szükséges adatok továbbításával (e-mail cím, vásárlás összege, vásárolt szolgáltatás), illetve az igénylő fizetési felületre történő átirányításával kapcsolatban az adatok feldolgozását végzi a Társaságunk. Az adatkezelő személye: a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.). A fizetéssel és az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információkat a Barion Payment Zrt. tájékoztatójában találja meg.

Adatkezelési szempontból a fizetési oldalon történő adatkezelés jogszerűségéért a Barion Payment Zrt., mint adatkezelő felelős (2020. július 29.).

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem csak a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.
Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek – kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

Adatfeldolgozó
neve
Adatfeldolgozó
címe
Adatfeldolgozási tevékenység Feldolgozással érintett adatok
CIB Bank Zrt.,
Nyíregyháza II.
Fiók
4400 Nyíregyháza,
Országzászló tér 7.
A munkabérek átutalása és pénzügyi
kötelezettségek teljesítése,
elfogadása.
– számlabirtokos neve
– bankszámla száma
– közlemény
– összeg
Auditwins Kft., 4324 Kállósemjén,
Kossuth út 53.
Bérszámfejtési, adatszolgáltatási és
nyilvántartási, adattovábbítási
jogszabályi kötelezettségek
teljesítése a hatóságok felé.
Munkaügyi személyes adatok, cég
tulajdonosokkal kapcsolatos
adatkezelés, adómegállapításhoz
szükséges adatkezelés.
LogBord 2010 Kft. 4556 Magy, Kossuth
L utca 32.
Az Adatkezelő informatikai
rendszereinek üzemeltetése.
Az Adatkezelő informatikai
rendszereiben megtalálható személyes
adatok.
LogBord 2010 Kft. 4556 Magy, Kossuth
L utca 32.
– tárhelyszolgáltatás;
– informatikai rendszerek
(programok, virtuális gépek stb.)
biztosítása.
Az Adatkezelő informatikai
rendszereiben megtalálható személyes
adatok.
LogBord 2010 Kft. 4556 Magy, Kossuth
L utca 32.
Elektronikus számlázó program
frissítése, és működésének
biztosítása.
Érintett számlázási adatai: név,
lakcím/székhely, adószám.
AlphaDesign Bt. 4400 Nyíregyháza,
Csipke utca 14. 2.
em. 1.
Marketing feladatok ellátása Marketing kampányban, hírlevélben
megkeresettek esetében:
– e-mail cím;
-közösségi médiában használt
felhasználónév.

5. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A helyesbítéshez való jog
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az adathordozhatósághoz való jog
A tiltakozáshoz való jog
Bírósághoz fordulás joga
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.
Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga
Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

JOGI NYILATKOZAT

Tájékoztatjuk a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.

A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. A weblap fenntartója a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kifejezetten felhívjuk a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ideértve különösen az esetleges vesztességeket, vagy bármilyen hátrányt is.
A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi.

A weblap fenntartó honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a fenntartó előzetes írásbeli engedélyével használható fel.