ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(Verziószám: 1. | Hatályos 2020. március 30. napjától)

A Logbord Applikációfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az általa üzemeltetett e-varosom.hu weboldal
(továbbiakban: Weboldal) adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.
A jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánok adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást
szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezelem. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót
figyelmesen olvassa végig!

1. Adatkezelő személye

Adatkezelő: Logbord Applikációfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4235 Biri, Zrínyi Ilona út 538 hrsz.
Cégjegyzékszám: 15-09-077827
Adószám: 23412309-2-15
E-mail: info@e-varosom.hu, adatvedelem@e-varosom.hu
(továbbiakban: Adatkezelő)

2. Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre,
megismerésre jogosultak

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
törlés, illetve a megsemmisítés is. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és
megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és
azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét és elektronikus
rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: vírusírtó, tűzfal, hitelesítési eljárások stb.). Az Adatkezelő
által kezelt személyes adatokhoz munkavállalói és közreműködői (továbbiakban: munkatársai) férhetnek hozzá,
a feladataik teljesítéséhez, és az adatkezelés célja által indokolt, szükséges mértékben, határidő nélküli titoktartási
kötelezettség mellett. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön, illetve más Érintett részére való szolgáltatásnyújtás
érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha az Adatkezelő egyes adatkezelési
műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró
adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok
csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az
Ön személyes adatai biztonságának biztosítására. Ezen kívül az Adatkezelő az általa kezelt adatokat továbbíthatja
jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében (pl.: hatóságoknak).
Az Adatkezelő harmadik országba (EU-n, vagy EGT-n kívüli országba, vagy a fentiekben felsoroltakon kívül más
harmadik félnek nem továbbít adatot.
Hozzájárulással történő adatkezelés esetén Önnek nyilatkoznia kell a hozzájárulás megadásáról. A hozzájárulás
bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
visszavonása esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy
az Adatkezelőnek jogi érdeke nem fűződik a további adatkezeléshez. Erről a tényről Önt a visszavonás
kézhezvételét követően tájékoztatja az Adatkezelő.
A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő
adhat az adatkezeléshez hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint
az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy
jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat az
adatkezeléshez hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy azonosságát,
illetve nyilatkozattételi szerződéskötési jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának
tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
jogszabályoknak.
Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiakban részletezett jogalappal, célokból és időtartamig kezeli azzal,
hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Munkatársain kívül az Adatfeldolgozói
ismerhetik meg, az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben. Az Adatkezelő Munkatársai alatt
értendőek az Adatkezelővel egyházi szolgálati jogviszonyban levő személyek is.
Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.
Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon
Az Adatkezelő internetes sütit (cookie-t) nem alkalmaz.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az Ő döntésétől, intézkedésétől függetlenül – általa nem
ismert személyek – internetes sütiket helyezhetnek el a weblaplapján. Az Adatkezelő kifejezetten felkéri a
honlapja látogatóit, hogy amennyiben sütiket észlel, azt haladéktalanul jelezze. Az Adatkezelő gondoskodik az
adathalászok internetes sütijeinek az eltávolításáról.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is letilthatják. A sütik
letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Adatkezelés
megnevezése
Adatkezelés
jogalapja
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Névjegykártyák,
telefonszámszámok,
e-mail címek
kezelése
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont –
hozzájárulás
név,
titulus,
cím,
e-mail cím,
telefonszám
Érintett beazonosítása,
kapcsolattartás.
A hozzájárulás
visszavonásáig, vagy az
Adatkezelő döntése
alapján törléséig (nem
releváns adatok)
Kapcsolatfelvétel az
e-varosom.hu
honlapon keresztül
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont –
hozzájárulás
név /cégnév,
postai cím;
e-mail;
telefonszám;
maga az üzenet
(amennyiben tartalmaz
személyes adatot)
Kapcsolattartás,
tájékoztatás adása az
Érintett
kezdeményezése
alapján.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
Az üzleti kapcsolat
létrejöttéig, illetve
amennyiben nem jön
létre üzleti kapcsolat,
ennek megállapításáig
tart az adatkezelés.
Közösségi oldalon
való részvétel
adatkezelése
(Facebook)
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont –
hozzájárulás
A közösségi oldal
szisztémája által
kezelhető adatok:
– az Érintett közösségi
oldalon használt –
látogatói számára
publikus neve vagy
felhasználóneve;
– az Érintett közösségi
oldalon közzétett –
mindenki számára
megismerhető képmása;
– az Érintett közösségi
oldalon közzétett e-mail
címe;
– a Facebook
szolgáltatásában az
Érintett által bevitt, és az
általa közzétett
személyes adatok (pl.
like-ok, követések,
értkelések stb.).
A közösségi oldalon a
látogatók a
Facebookon a
közösségi webportál
szisztémája által adott
keretek között
olvassák, kedveljék,
kövessék az
Adatkezelő Facebook
oldalán a hírfolyamát,
egyes bejegyzéseit,
illetve a
bejegyzésekhez
hozzászólásokat,
kommenteket,
ajánlásokat tegyenek,
véleményt
nyilvánítsanak,
valamint a
bejegyzéseket
megosszák,
kapcsolatfelvételt
kezdeményezzenek,
üzenetet küldjenek
Az adatkezelés
időtartamát,
körülményeit, illetve a
GDPR által
meghatározott jogainak
érvényesítését a
Facebook szabályainak
és szabályzatainak
megfelelően Ön
határozhatja meg. Erről
bővebben a https://huhu.
facebook.com/privac
y/explanation oldalon
tájékozódhat.
A Logbord
Applikációfejlesztő Kft.
fenntartja magának a
jogot arra, hogy a saját
hírfolyamán közzétett
bejegyzéseket,
információkat saját
elhatározásából bármikor
törölhesse.
Az Adatkezelő a
közösségi oldala
Névjegyében közzéteszi
azokat a moderációs
elveket is, amelyek
alapján ő dönt az Érintett
letiltásáról, bejegyzése
törléséről, azaz az
adatkezelés
megszűntetéséről.
A fenti adatkezelés közös adatkezelésnek minősül. Adatkezelők megnevezése: Logbord Applikációfejlesztő Kft., Facebook Inc.
Szerződő partnerek
és egyéb
szervezetek
képviselői, illetve
általuk delegált
személyek
adatkezelése
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) – az
Adatkezelő jogos
érdeke*
név,
titulus,
cím,
e-mail cím,
telefonszám,
aláírás
Jogi személy által
szerződés létrejöttéhez
(így különösen: ajánlat,
megrendelés,
időpontfoglalás,
tárgyalás stb.) és
teljesítéséhez (így
különösen: átadásátvétel,
teljesítésigazolás,
munkalap, stb.),
megadott
kapcsolattartó, aki az őt
delegáló jogi
személlyel bármely
jogviszonyban áll.
Az alapul szolgáló
szerződés
adatkezeléséig, jogi
kötelezettség
teljesítéséhez, jogi igény
érvényesítéséhez
szükséges időtartamig.
Tiltakozás esetén az
adatkezelés törlésig tart,
ha ezt nem írja felül
jogszabályi előírás, vagy
adatkezelői jogos érdek.
* A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni
vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával
járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan
érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja.
Időpontfoglalás GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– az Érintett neve;
– résztvevők nevei;
– az Érintett e-mail címe,
telefonszáma;
– a találkozóra
előirányzott időpont;
– a találkozó tárgya,
helyszíne.
Az Érintett az adatai
megadásával az
Adatkezelővel
személyes találkozásra
időpontot egyeztet.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
Az Érintett a
hozzájárulását a tervezett
időpontig bármikor
visszavonhatja.
Ajánlatkérés – ajánlatadás GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– név,
– cím,
– e-mail cím,
– telefonszám.
Az Érintett az adatai
megadásával az
Adatkezelőtől a
tevékenységei körébe
tartozó termékekről,
szolgáltatásokról
ajánlatot kérhet.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
Amennyiben elfogadásra
kerül az ajánlat, úgy arra
az adott szerződésre
előirányzott törlési idő
vonatkozik.
Amennyiben nem kerül
elfogadásra (válasz
nélkül) az ajánlat, úgy az
ajánlat lejártát követő 1
éven belül törlésre kerül.
Ha az ajánlatot az Érintett
elutasítja, akkor az erről
szóló dokumentum
átvételét követő 5
munkanapig kezeli az
Adatkezelő.
Megrendelés GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b)
szerződés létrejötte
– név,
– cím,
– e-mail cím,
– telefonszám,
Az Érintett az adatai
megadásával az
Adatkezelőtől a
tevékenységei körébe
tartozó termékeket,
szolgáltatásokat rendel
meg.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
Alapul szolgáló
szerződés
adatkezeléséig.
Szerződések
megkötése és
teljesítése
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b)
szerződés létrejötte
Természetes személyek,
egyéni vállalkozók
esetében:
– név,
– cím,
– lakcím,
– székhely,
– adószám.
Esetleges jogi igény
érvényesítése céljára
szükséges adatok: anyja
neve, születési hely, idő.
Az Érintett
beazonosítása, a
szerződések megkötése
és teljesítése,
esetlegesen
jogszabályon alapuló
kötelezettség
teljesítése.
Jogi személyek által
delegált személyek
adatkezelése a
„kapcsolattartók”
pontban részletezve.
5 év elévülési idő az Art.
szerint, illetve a
vonatkozó
jogszabályban,
szerződésben foglaltak
figyelembevételével, pl.
kötelező vagy
szerződéses jótállás.
Kiállított és
befogadott
számviteli
bizonylatokkal
kapcsolatos
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c)
jogi kötelezettség
teljesítése;
Kötelező számlázási
adatok különösen:
– név,
– lakcím/székhely,
– adószám,
– kibocsátó aláírása.
A pénzügyi teljesítés
céljából a
jogszabályban
meghatározott
követelmények
teljesítése.
Számla kibocsátását
követő 8 év.
Hírlevél küldéssel
kapcsolatos
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) – az
Adatkezelő jogos
érdeke **
Érintett e-mail címe. Az Adatkezelő saját
termékeinek és
szolgáltatásainak
rendszeres
ismertetésével
közvetlenül megkeresi
az Érintettet abból a
célból, hogy az
igényeit felmérhesse,
illetve a termékekre
szolgáltatásokra,
akciókra, eseményekre
a figyelmét felhívja.
Az Érintett
leiratkozásáig,
tiltakozásáig kezeli az
Adatkezelő az adatokat.
Az Adatkezelő bármikor
jogosult dönteni a
hírlevélküldés, azaz az
adatkezelés
megszüntetéséről.
**A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezeléssel az Adatkezelő megvalósítja a célhoz
kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést
az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés adott esetben az ő érdeküket is
szolgálhatja.
Panaszkezelés GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c)
– jogi kötelezettség
teljesítése;
– panasz azonosítója,
– név,
– telefonszám,
– hívás időpontja,
– megadott személyes
adatok,
– lakcím,
-csatolt dokumentumok,
– maga a panasz.
Az Adatkezelő
gazdasági, adatkezelési
és adatvédelmi
tevékenységével
kapcsolatos
panaszának intézése.
Eljárás lefolytatása a
panasz beérkezésétől
számított 5 év
e-varosom applikációval összefüggő adatkezelések
Az applikációban az első beállítások során a hozzájárulását kérjük minden egyes adatkezeléssel járó funkció használatához. Ezeket
a későbbiekben bármikor igénye szerint módosíthatja. A hozzájárulás törléséhez is lehetősége van a beállítások menüpontban,
azonban felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció funkcióhoz és a push üzenetek funkcióhoz a hozzájárulását
visszavonja, akkor okafogyottá válik az adatkezelés, és az Ön adatait töröljük a rendszerünkből.
A felhasználói fiók beállításokat a működés alapvető feltételeinek a biztosítása érdekében a beállításait a saját információs
rendszerünkön kívül az Ön készülékében az applikáción belül tároljuk. Ennek eredményeképpen az applikáció elindításakor a
legutolsó állapot szerint indul a rendszer.
Push üzenetekkel
kapcsolat
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– Firebase
eszközazonosító;
– hozzájárulás
megadásának időpontja.
Az e-varosom
applikáció
használatával lehetőség
van az
alábbiak szerinti push
üzenetek fogadásához:
– az Érintett által
kiválasztott
önkormányzat által
küldésre kerülő, az
önkormányzat
működési területét
érintő közérdekű,
hasznos, illetve az
Érintett érdeklődésére
számot tartó
üzenetek; és/vagy
– vállalkozók által
küldött reklám
üzenetek.
A hozzájárulás
visszavonásáig.
A hozzájárulás
visszavonása
vagylagosan a
Beállítások
menüpontban, az
applikáció törlésével,
illetve a következő email
címen lehetséges:
adatkezeles@evarosom.
hu
Tájékoztatjuk Önt, hogy a push üzenetek küldéséhez a Google LLC által generált eszközazonosítót (Firebase eszközazonosító)
használjuk. Az Ön hozzájárulása alapján kezdeményezzük az eszközazonosító generálását és megküldését a Google-nél. Ez az
azonosító csak addig érvényes, amíg az Ön hozzájárulása érvényes. Amennyiben törli az applikációt vagy más eszközön járul hozzá
a push üzenetek fogadásához, minden esetben új eszközazonosító generálása történik. Adatfeldolgozóinkon kívül ezt az
eszközazonosítót harmadik fél számára nem tesszük megismerhetővé.
Az e-varosom applikációban beállíthatja az érdeklődési körét, és ennek megfelelő push üzeneteket fog kapni. Ez alól kivétel, ha egy
önkormányzat havaria, veszélyhelyzet, vagy bármi más katasztrófahelyzet esetén küld üzenetet. Ezeket az üzeneteket Ön az
érdeklődési beállításaitól függetlenül minden esetben megkapja!
Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön által megadott érdeklődési körnek megfelelő push üzenetek automatizáltan kerülnek
kiküldésre. Az automatizált döntéshozatal adott esetben azt jelenti, hogy az érdeklődési körének megfelelő push üzenetet küldjük ki Önnek. Ennek következtében hátrányos joghatás Önt emiatt nem éri. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy
akkor, és csak akkor adjon a push üzenetek küldéséhez hozzájárulást, ha ezt a feltételt is tudomásul veszi, és a hozzájárulása
erre is kiterjed. Felhívjuk arra is a figyelmét, hogy amennyiben az automatizált döntéshozatalt visszautasítja, úgy a push
üzenetek szolgáltatását nem tudjuk Önnek nyújtani, mivel erre más lehetőségünk nincs. Az adatkezelés során biztosítjuk a
tisztességes és átlátható adatkezelés feltételeit, és ebben a körben biztosítjuk, hogy Ön bármikor rendelkezhessen az adatai
felett (ld. beállítások).
Regisztrációval
összefüggő
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– felhasználónév;
– e-mail cím;
– Google által generált
Firebase
eszközazonosító;
– e-varosom applikáció
rendszerén belül generált
felhasználói azonosító;
– hozzájárulás időpontja;
Facebook fiókkal vagy
Google fiókkal történő
regisztráció esetén:
– Google vagy Facebook
által erre a célra generált
felhasználói azonosító
(Ez nem azonos az Ön
Google vagy Facebook
felhasználói
azonosítójával!);
az e-varosom
applikációban
bizonyos
szolgáltatások
regisztrációhoz
kötöttek. Az
adatkezelés célja, hogy
az Érintett a
regisztrációval ezeket a
szolgáltatásokat
igénybe vegye.
A hozzájárulás
visszavonásáig.
A regisztráció és a fiókjába való belépés az alábbi módokon történhet:
– Facebook fiókkal vagy Google fiókkal: ebben az esetben a hozzájárulás megadását követően személyes adatait (felhasználónév és
e-mail cím, a szolgáltató által generált belépési azonosító) kérjük le a szolgáltatójától. A regisztráció abban az esetben lehetséges, ha
Ön a Facebook fiókjába vagy Google fiókjába bejelentkezik, és hozzájárulását adja. Ebben az esetben az adatok forrása az Ön
közösségi szolgáltatója. A regisztrációt követően amennyiben a fiókjába be van jelentkezve, úgy az e-varosom fiókjába történő
belépéshez nem szükséges azonosítania magát, automatikusan belépteti a rendszer.
– az Ön e-mail címével kezdeményezett regisztráció, e-mail cím, jelszó megadásával. A későbbiekben az megadott e-mail címmel
és jelszóval férhet hozzá a fiókjához.
„Közelemben”
funkció
helyadatainak
adatkezelése
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– az Ön helyadata (adatok
forrása: Google Maps).
a „közelemben”
funkció használatakor
lehetőséget biztosítunk
arra, hogy az Érintett a
Google térképen
keresztül az aktuális
helyadatát megadja, és
ezzel a térképen
megjeleníthessük a
közelben levő
látnivalókat,
intézményeket,
szolgáltatókat stb.
A helyadatok mentésre
nem kerülnek, csak valós
idejű szolgáltatás
történik.
Értékelés funkció
igénybevételével
kapcsolatos
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– e-varosom applikáció
rendszerén belül generált
felhasználói azonosító;
– hozzájárulás időpontja;
Az e-varosom
applikációban szereplő
helyekhez,
eseményekhez,
termékekhez az
Érintett részére
értékelés lehetőségét
biztosítjuk.
A hozzájárulás
visszavonásáig.
Ebben az esetben a
korábban leadott
értékelése megmarad,
azonban ez az
adatkezelés megszűnik.
A hozzájárulás
visszavonása
vagylagosan a
Beállítások
menüpontban, az
applikáció törlésével,
illetve a következő email
címen lehetséges:
adatkezeles@evarosom.
hu
A leadott értékelés anonim módon az applikációban közzétételre kerül. Lényeges elvárás minden értékelés tekintetében velünk
szemben, hogy annak objektivitását biztosítsuk, azaz egy eszközről a felhasználó egy alkalommal értékelhet egy
programot/helyet/terméket. Ennek a megvalósítása céljából elmentjük, hogy az értékelését az adott témában már leadta.
Szavazás funkció
igénybevételével
kapcsolatos
adatkezelés
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) – az
Érintett
hozzájárulása
– e-varosom applikáció
rendszerén belül generált
felhasználói azonosító;
– hozzájárulás időpontja;
Az e-varosom
applikációban a
szavazás funkció
igénybevételével
lehetőséget biztosítunk
az Érintettnek ahhoz,
hogy az általa
kiválasztott
önkormányzat által
szavazásra bocsátott
kérdésben szavazata
leadásával egy
alkalommal véleményt
nyilváníthasson.
A szavazás lezárultáig,
vagy a hozzájárulással
kezelt adatokat a
hozzájárulás
visszavonásáig. A
hozzájárulás
visszavonása
vagylagosan a
Beállítások
menüpontban, az
applikáció törlésével,
illetve a következő email
címen lehetséges:
adatkezeles@evarosom.
hu
A szavazásról csak statisztikai adatot készítünk és továbbítunk az érintett önkormányzat felé. A leadott szavazat mikéntje előttünk
nem ismert, ezzel kapcsolatosan adatkezelést nem végzünk. Lényeges elvárás minden szavazás tekintetében velünk szemben, hogy
annak objektivitását biztosítsuk, azaz egy eszközről egy adott szavazás során egy szavazat érkezzen, ennek a megvalósítása céljából
elmentjük, hogy a szavazatát az adott témában már leadta.

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi
Szabályzat tartalmazza.

3. Adatfeldolgozási tevékenység

A Logbord Applikációfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ezúton tájékoztatja az e-varosom felhasználóit
arról, hogy az e-varosom applikációban a közérdekű bejelentés, illetve az ötletláda funkciók, és az ezekhez a
funkciókhoz tartozó önkormányzatok számára nyújtott háttértár kezelőfelület (E-városom Back Office)
biztosítása céljából Adatfeldolgozóként jár el. Adatkezelési szempontból az adatkezelés jogszerűségéért, és az
átadott adatok megfelelőségéért az üzeneteket fogadó önkormányzatok – mint Adatkezelők – a felelősek.
Társaságunkat ebben a vonatkozásban az a szerződéses kötelezettség terheli, hogy az Ön elküldött üzenetét, illetve
az üzenetküldéssel együtt a hozzájárulását eljuttatjuk az Ön által kiválasztott település önkormányzatához. Ezt
követően az adott önkormányzat dönt az üzenete sorsáról.

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat
nem csak a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját
szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az
Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.
Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési
műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről,
nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek – kivéve, ha kifejezetten erre irányul a
szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

Adatfeldolgozó
neve
Adatfeldolgozó
címe
Adatfeldolgozási tevékenység Feldolgozással érintett adatok
CIB Bank Zrt.,
Nyíregyháza II.
Fiók
4400 Nyíregyháza,
Országzászló tér 7.
A munkabérek átutalása és pénzügyi
kötelezettségek teljesítése,
elfogadása.
– számlabirtokos neve
– bankszámla száma
– közlemény
– összeg
Auditwins Kft., 4324 Kállósemjén,
Kossuth út 53.
Bérszámfejtési, adatszolgáltatási és
nyilvántartási, adattovábbítási
jogszabályi kötelezettségek
teljesítése a hatóságok felé.
Munkaügyi személyes adatok, cég
tulajdonosokkal kapcsolatos
adatkezelés, adómegállapításhoz
szükséges adatkezelés.
LogBord 2010 Kft. 4556 Magy, Kossuth
L utca 32.
Az Adatkezelő informatikai
rendszereinek üzemeltetése.
Az Adatkezelő informatikai
rendszereiben megtalálható személyes
adatok.
LogBord 2010 Kft. 4556 Magy, Kossuth
L utca 32.
– tárhelyszolgáltatás;
– informatikai rendszerek
(programok, virtuális gépek stb.)
biztosítása.
Az Adatkezelő informatikai
rendszereiben megtalálható személyes
adatok.
LogBord 2010 Kft. 4556 Magy, Kossuth
L utca 32.
Elektronikus számlázó program
frissítése, és működésének
biztosítása.
Érintett számlázási adatai: név,
lakcím/székhely, adószám.
AlphaDesign Bt. 4400 Nyíregyháza,
Csipke utca 14. 2.
em. 1.
Marketing feladatok ellátása Marketing kampányban, hírlevélben
megkeresettek esetében:
– e-mail cím;
-közösségi médiában használt
felhasználónév.

5. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

– Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
– A helyesbítéshez való jog
– Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)
– Adatkezelés korlátozásához való jog
– Az adathordozhatósághoz való jog
– A tiltakozáshoz való jog
– Bírósághoz fordulás joga
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék
soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes
törvényszéket.
– Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga
Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során biztosítja.
Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott
személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja.
Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak
érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

JOGI NYILATKOZAT

Tájékoztatjuk a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános
tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek
megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem
egyéb szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek
kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.
A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek
és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan
nem vállal felelősséget. A weblap fenntartója a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem
vállal.
Kifejezetten felhívjuk a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket,
dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját
felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ideértve különösen
az esetleges vesztességeket, vagy bármilyen hátrányt is.
A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő
információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett,
járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért,
valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi.
A weblap fenntartó honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme
csak a fenntartó előzetes írásbeli engedélyével használható fel.